Sporovi (Arbitraže)

Ako je domena već registrirana od strane treće osobe, a smatrate da se time krši Vaše pravo, možete pokrenuti arbitražni postupak ako smatrate da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. da je ime domene istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
 2. da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva;
 3. da je korisnik domene registrirao domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Arbitražni postupak vodi arbitar pojedinac kojeg imenuje Povjerenstvo za upravljanje .hr domenom s liste arbitara. Arbitri su nezavisni stručnjaci koji raspolažu tehnološkim i pravnim znanjem potrebnim za objektivno odlučivanje, a listu arbitara donosi Upravno vijeće CARNET-a, na prijedlog Povjerenstva.

Arbitražni postupak vodi se prema "Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o domenama" koja su sastavni dio Pravilnika o ustrojstvu i upravljanje vršnom nacionalnom internetskom domenom (članci 27. - 50.).


Arbitražni postupak

 1. Popuniti i ovjeriti Zahtjev za pokretanjem arbitražnog postupka;
 2. Uz Zahtjev priložiti:
  • Dokaze za navode o razlozima podnošenja Zahtjeva. Ako je tekst navoda opsežan te zahtijeva razradu argumenata na više stranica, podnositelj Zahtjeva može ga priložiti kao poseban podnesak;
  • Dokaze o pokušajima podnositelja Zahtjeva da postigne mirno rješenje spora;
  • Informacije o eventualnim drugim postupcima (sudski, upravni ili arbitražni) koji su vođeni ili se vode o predmetu spora ili u vezi s njime;
  • Potvrdu o uplati predujma troškova arbitražnog postupka.

 3. Zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka, zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom, podnosi se u elektroničkom obliku na adresu registar@domene.hr, a iznimno u papirnatom obliku preporučenom poštom CARNET-u na adresu:

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
  Josipa Marohnića 5
  10000 ZAGREB

Svu relevantnu dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev koji je podnesen u papirnatom obliku, podnositelj je dužan dostaviti uz potpisani Zahtjev u tri primjerka, jer će se u protivnom smatrati da dokumentacija nije niti bila podnesena. Ako u postupku sudjeluje više stranaka, broj primjeraka se povećava tako da po jedan primjerak bude raspoloživ za svaku od protivnih stranaka, arbitra i arhivu Povjerenstva.

 1. Po primitku potpune dokumentacije, Povjerenstvo imenuje arbitra s liste arbitara;
 2. Cjelokupna dokumentacija šalje se arbitru i strankama koje sudjeluju u arbitražnom postupku;
 3. Arbitar donosi odluku autonomno i odluka arbitra je izvršna i obvezujuća.

Postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru.

Prilikom podnošenja zahtjeva za pokretanje arbitražnog postupka, podnositelj uplaćuje naknadu za upis i predujam naknade arbitra u skladu s cjenikom koji na prijedlog Povjerenstva donosi Upravno vijeće CARNET-a.

Naknada za provođenje arbitražnog postupka iznosi 345,08 EUR.

Prilikom uplate predujma troškova arbitražnog postupka, podnositelj treba upisati sljedeće podatke:

Primatelj/U korist računa: Državni proračun RH, CARNET, J. Marohnića 5, 10000 Zagreb
Svrha doznake: Predujam troškova arbitražnog postupka
Model: 63
Broj računa: 1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj odobrenja: 5673-21852-848991044
Iznos: 345,08 EUR